Administratorem danych jest Riskonet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na ul. Rakowickiej 1 właściciel marki Ania Polak Mindfulness. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest realizowane na podstawie Pana/Pani zgody. Dane osobowe zbierane w formularzu – nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000 z dnia 2018.05.24); co oznacza, że żadne podmioty, ani osoby trzecie ich nie otrzymają. Podane dane będą przetwarzanie w celu odpowiedniego przeprocesowania zapisu na bezpłatny warsztat “Klucz do spokoju” oraz jego realizacji. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, bez ich podania nie jest możliwa realizacja zapisu na ww. wprowadzenie. Mail z prośbą o zmianę lub usunięcie danych, proszę wysłać mailowo na adres: kontakt@aniapolak.pl Może Pan/i wnieść skargę do organu nadzoru: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.