Na stronie aniapolak.pl, prywatność klienta jest naszym priorytetem. Dbamy o nią chroniąc przekazywane nam dane osobowe i zachowując dyskrecję w komunikacji i przesyłaniu towarów. W pełni respektujemy zasady ochrony danych osobowych ustalone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz.U.UE L 119 z 4 maja 2016 r. (dalej „RODO”), wobec czego przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności (dalej „Polityka Prywatności”).

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Administrator Danych Osobowych
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych
 4. Odbiorcy Danych Osobowych
 5. Okres przechowywania Danych Osobowych
 6. Prawa Klienta dotyczące Danych Osobowych
 7. Pliki Cookies
 8. Bezpieczeństwo danych osobowych
 9. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne

Korzystanie ze strony jest możliwe jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności oraz ich akceptacji.

Definicje, zgodne z art. 4 RODO:

Dane Osobowe” – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.a

Zbiór Danych” – uporządkowany zestaw Danych Osobowych dostępnych według określonych kryteriów.

Przetwarzanie” – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.

Administrator” lub „My” – osoba wskazana w pkt 2.1 Polityki Prywatności, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych na stronie.

Odbiorca” – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się Dane Osobowe.

Strona Trzecia” – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której Dane Osobowe dotyczą, Administrator, czy osoby, które mogą przetwarzać Dane Osobowe.

Cookies” – pliki przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu Klienta, służące przechowywaniu informacji i uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta. Więcej informacji o plikach Cookies można znaleźć pod adresem: www.wszystkoociasteczkach.pl.

Google” – spółka Google LLC, jej podmioty powiązane i partnerzy.

2. Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników Serwisu będących osobami fizycznymi jest Riskonet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-511) przy ul. Rakowickiej 1.
 2. Właściwy do kontaktu z Administratorem we wszelkich sprawach dotyczących Danych Osobowych jest adres poczty elektronicznej: kontakt@aniapolak.pl

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

 1. Na stronie, Dane Osobowe przetwarzane są w celu/ach:
  1. prowadzenia Newslettera,
  2. kontaktowania się w odpowiedzi na wiadomości przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie.
 2. Podstawą prawną Przetwarzania Danych Osobowych jest:
  1. w zakresie pkt. 3.1.1 Polityki Prywatności – zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera,
  2. w zakresie pkt. 3.1.2 Polityki Prywatności – dobrowolne podanie danych, aby nawiązać kontakt, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes,
  3. na wypadek konieczności udzielenia informacji organom władzy publicznej – art. 6 ust. c RODO.

4. Odbiorcy Danych Osobowych

 1. Nie ujawniamy nikomu Danych Osobowych, chyba że będzie to wymagane przepisami prawa lub za zgodą Klienta.
 2. Dane Osobowe są ujawniane:
  1. organowi publicznemu, działającemu na podstawie przepisów prawa polskiego lub Unii Europejskiej – jeżeli będziemy do tego wezwani i w granicach tego wezwania albo w razie konieczności dochodzenia swoich praw.
 3. Możemy udostępniać dane zanonimizowane Stronom Trzecim w celach analitycznych i poprawiania jakości Naszych usług – w szczególności w ramach usługi Google Analytics – przy użyciu plików Cookies, o których mowa w pkt 7.1.1 Polityki Prywatności.

5. Okres przechowywania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe będą przez nas przechowywane przez okres:
  1. w zakresie pkt 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 Polityki Prywatności – do momentu usunięcia plików Cookies z komputera Klienta,
  2. w zakresie pkt 3.1.2 Polityki Prywatności – do momentu cofnięcia zgody Klienta na korzystanie z Newslettera,
  3. w zakresie pkt 3.1.2 Polityki Prywatności – do momentu zakończenia kontaktu.
 2. Będziemy przechowywać Dane Osobowe przez okresy dłuższe niż wskazane w pkt 5.1 Polityki Prywatności:
  1. jeżeli wymagać będą od nas tego przepisy prawa polskiego, Unii Europejskiej lub trwające postępowanie przed organem władzy publicznej, o którym mowa w pkt 3.2.1 i 4.2 Polityki Prywatności.
  2. jeśli zaistnieje usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Prawa Klienta dotyczące Danych Osobowych

 1. Klientów informuje się o:
  1. prawie do żądania od Nas dostępu do dotyczących siebie Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia Przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia Danych Osobowych,
  2. o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Klient sądzi, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza RODO; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji dostępnych pod adresem https://uodo.gov.pl/).
 2. Podanie Nam wszelkich Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

7. Pliki Cookies

 1. W ramach strony wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  1. Cookies analityczne – służące celom określonym w pkt 4.3 Polityki Prywatności i wykorzystujące jedynie dane zanonimizowane. Zastrzegamy konieczność wyrażenia zgody na korzystanie z tych plików Cookies dla korzystania ze strony, jako że gromadzone w nich dane nie stanowią Danych Osobowych, a korzystanie z Cookies analitycznych przyczynia się do poprawienia jakości naszych usług świadczonych na rzecz Klientów. 
 2. Klient wyraża zgodę na korzystanie z danych rodzajów plików Cookies przy pierwszym wejściu na Stronę.
 3. Informujemy Klientów, że w każdej chwili mogą usunąć lub edytować pliki Cookies zgromadzone na swoim urządzeniu przy użyciu ustawień swojej przeglądarki internetowej. W tym celu, należy wejść w jej ustawienia i odnaleźć odpowiednią opcję, która zazwyczaj znajduje się w zakładkach dotyczących prywatności.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe naszych Klientów?
  Wszelkie dane osobowe Klientów są zapisane na urządzeniach, które są zabezpieczone i spełniają standardy wyznaczone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do zapisanych danych posiadają jedynie uprawnione do tego osoby.

9. Postanowienia końcowe

 1. W razie uznania jakiegokolwiek z postanowień Polityki Prywatności za nieważne, bezskuteczne lub niewiążące, wszystkie pozostałe jego postanowienia w pełni zachowują moc obowiązującą, a w miejsce postanowień usuniętych między Nami a użytkownikiem stosuje się postanowienia o brzmieniu najbliższym, ale zgodnym z prawem i skutecznym w jego świetle.
 2. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach niezwłocznie poinformujemy użytkowników, poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej przypisanej do zgody newsletterowej informacji o dokonanych zmianach, wskazując termin wejścia w życie zmian, który nie może być krótszy niż 7 dni. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmiany, powinien złożyć stosowne oświadczenie pod adres wskazany w pkt 2.2 Polityki Prywatności przed dniem wejścia zmian w życie. Brak zgody Klienta na nowe brzmienie Polityki Prywatności prowadzi do usunięcia jego danych z dniem wejścia zmian w życie.